Integritetspolicy

Policy angående Behandling av personuppgifter

Upprättad 2019-04-23, för Sterisol AB.

Syfte

Policyn utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Bakgrund

Beträffande kund och leverantörskontakter behöver vi personuppgifter i form av namn, tele­fon­nummer och e-postadress för att upprätthålla affärsrelationer, fullgöra skyldigheter enligt lag och avtal, tillvarata rättigheter, utföra kund- och marknadsa­na­lyser, marknadsföring och uppföljning.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund, för att fullgöra förpliktelser enligt av­tal och lagar eller har ditt samtycke.

Vad är rättslig grund?

Samtycke: Den registrerade har sagt ja till personuppgiftsbehandlingen.

Avtal: Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.

Intresseavvägning: Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Rättslig förpliktelse: Det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

Grundläggande intresse: Den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda en registrerad som inte kan lämna samtycke.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter genom personliga kontakter, telefon, avtal, e-post eller när du valt att identifiera dig via sociala medier som Facebook och Linkedin. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökarens (IP-adressen) mönster gällande användningen av våra webbtjänster på www.sterisol.se. IP-adresser sparas i våra databaser för att utnyttjas i marknadsföringssyfte.

Vi behandlar i vissa fall dina personuppgifter med stöd av vårt berättigande intresse. Om Du har frågor eller vill veta mer hur vi gjort dessa intresseavvägningar är du välkommen att kontakta oss.

Vilka rättigheter har de registrerade?

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke eller inte följa oss på sociala medier. Du har rätt att motsätta dig att vi använder person­uppgif­ter för direkt marknadsföring. Du har rätt till tillgång till uppgifter, rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling samt rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. När vi samlar in personuppgifter om dig första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Tänk på att återkallelse av samtycke kan inne­bära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har en­ligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Ut­gångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Då bolaget har outsourcade tjänster (IT-drift, e-fakturatjänster, arkiv) har bolaget upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med dessa bolag.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvän­digt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall bolaget lämnar ut personupp­gifter till tredje part, eller att tredje part har tillgång till personuppgifter, upprättas personupp­giftsbiträdesavtal och vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna sparas så länge som affärsrelationer finns, eller så länge som bolaget har några rättsliga skyldigheter enligt avtal eller lag föreskriver. Om behandling sker baserat på någons samtycke behandlas personuppgiften till dess samtycket återkallas, eller kortare tid om samtycket är tidsbestämt.

Ansvar

Sterisol AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgif­ter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontakta oss

Om du har frågor om vad som gäller för dina personuppgifter, ett klagomål eller en fråga kon­takta företaget. Sterisol AB, Box 149, 592 23 Vadstena.